Политика за приватност
Политика за приватност на СВ Компани – Скопје
Објавено: На 20 февруари 2019 година
Примена: Од 20 февруари 2019 година
 
1. Општо
1.1. Ова се правилата на приватност (“Политика на приватност”) издадени од СВ Компани – Скопје.
Компанијата има позиција на менаџер за обработка на Вашите лични податоци.
1.2. Со оваа Политика на приватност се регулира прашањето за заштита на Вашите лични податоци и приватноста ако сте наш клиент, добавувач или друг партнер или корисникот на услугите (во понатамошниот текст “Вие”). Оваа Политика за приватност се однесува само на физички лица, оносно на нивните лични податоци.
1.3. Во случај на какви било прашања или барања за обработка или заштита на Вашите лични податоци, Ве молиме контактирајте не на info@dostavi.mk

2. Ако ни се обраќате во врска наша услуга или производи што сте ги купиле преку нас:
2.1. Како се обработуваат Вашите лични податоци?
2.1.1. Ние ги обработуваме личните информации што ги дабиваме при поднесување на Ваше барање, жалба, пофалба и слично и кои може да ги содржат Вашите лични податоци:
2.1.1.1. Име и презиме, телефонски број, електронска пошта, однесувајќи се на причината, производот кој сте го купиле, датумот на купување и преглед на Вашите прашања / барања / поплаки / пофалби.
2.2. За која цел ги обработуваме Вашите лични податоци?
2.2.1. Ние ги обработуваме вашите лични податоци за следните цели:
2.2.1.1. За да можеме подобро да одговориме на Вашето барање, тврдење, жалба, пофалба или слично. Во тој случај, основата за обработка на Вашите лични информации е наш легитимен интерес за одговор на Вашето барање, жалба, пофалба или слично;
2.2.1.2. За да можеме да го следиме задоволството на корисниците на нашите услуги. Во овој случај, основата за обработка на Вашите лични информации е наш легитимен интерес;
2.2.1.3. За да се задоволат законските обврски во согласност со релевантните закони (како што е заштита на потрошувачите) и соработката со институциите за спроведување на законот. Во тој случај, основата за обработка на Вашите лични податоци е нашата законска обврска.
 
3. Ако сте клиент – корисник кој нарачува преку онлајн платформата:
3.1. Нашата Политика за приватност е комплетно во согласност со законските прописи

4. Ако сте наши сегашни или потенцијални деловни партнери:
4.1. Како се обработуваат Вашите лични податоци?
4.1.1. Ние ги обработуваме личните информации кои сте ги доставиле, или се обезбедени при воспоставувањето и одржувањето на деловниот однос или:
4.1.1.1. Вашите податоци за идентификација (ако сте физичко лице, на пр. Сопственик на бизнис)
име, презиме, поврзаност со правно лице (сопственик, директор, вработен или слично);
4.1.1.2. Вашите информации за контакт
име и презиме на контактот или лицето за контакт, контакт адреса (улица и број, место, поштенски код); телефонски број, е-пошта.
4.2. Зошто ги обработуваме Вашите лични податоци?
4.2.1. Податоците се обработуваат за следните цели:
4.2.1.1. За подобро да ги исполниме своите договорни обврски и да преземе други чекори во врска со склучувањето и извршувањето на договорите (на пр. издавање на фактури, испорака на стоки, итн) или преземање на подготвителни активности (на пр. испраќање на понуда, преддоговор). Во овој случај, основа за обработката на личните податоци е извршување на договорот во кој Вие сте една од договорните страни;
4.2.1.2. Со цел да ги исполниме нашите законски обврски со цел почитување на релевантните закони и заради соработка со агенциите и органите за спроведување на законот. Во тој случај, основата за обработка на вашето лично исполнување е нашата законска обврска;

5. Кој има пристап до Вашите лични податоци?
5.1. Никој. Вашите лични податоци се сметаат за доверливи и заштитени, во согласност со актуелното законодавство и најдобрите практики.

6. Дали моите лични податоци може да се пренесат или отстапат на трети лица?
6.1. Не, Вашите лични податоци остануваат во архивата на СВ Компани.
 
7. Како ги заштитуваме Вашите лични податоци?
7.1. Заштитата на вашите лични информации е од исклучително значење за нас.
7.1.1. Спроведување на псевдонимизација на базата на податоци секогаш кога е можно;
7.1.2. Употреба на безбедносни методи за да се спречи неовластен пристап;
7.1.3. Примена на современи методи за заштита и контрола на пристап до ресурси со податоци кои содржат лични податоци;
 
8. Ваши права
8.1. Имате право да побарате потврда дека ќе ги обработуваме Вашите лични податоци, како и пристап до Вашите лични податоци. Поднесете апликација на info@dostavi.mk, по приемот на пораката, ќе Ви испратиме потврда за приемот на Вашето барање.
8.2. Имате право да барате корекција на Вашите лични податоци во случај на неточни информации, како и можност за промена или дополнување на Вашите лични податоци. По приемот на пораката, ќе ви испратиме потврда за уредно приемот на вашето барање.